Monday, December 31, 2007

Pag-asang Buhay

Taon ng pagbabago
Pagbabagong luma
Lumang nais baguhin
Baguhing panibago

Panibagong buhay
Buhay na ako
Akong nagbabago
Nagbabagong hirap

Hirap magbago
Magbagong patuloy
Patuloy na kailanman
Kailanma’y lalakad

Lalakad ang panahon
Panahon na luma’t bago
Bagong nagiging luma
Lumang minsa’y bago

Bago may lumilipas
Lumilipas parang tao
Taong luma’t bago
Bagong ako

Ako na minsang bago
Bagong magiging luma
Luma ma’y pag-asa
Pag-asang buhay

No comments: